Kommuniké från Viking Lines ordinarie bolagsstämma 2018

18 APRIL 2018

Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den 18 april 2018 kl. 12.00 i Mariehamn. Stämman fastställde moderbolagets bokslut och koncernbokslutet samt omfattade styrelsens förslag att i dividend för räkenskapsåret 1.1–31.12.2017 utdelas € 0,20 per aktie. Avstämningsdag för dividendutbetalning är fredagen den 20 april 2018 och utbetalningsdag är fredagen den 27 april 2018. Bolagsstämman beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Bolagets styrelseledamöter och suppleanter återvaldes och bolagets styrelse har intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma därmed följande sammansättning; Ben Lundqvist (ordförande), Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist, Lars G Nordström och Peter Wiklöf jämte suppleanterna Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist och Johnny Rosenholm.

Till revisoreri bolaget återvaldes CGR Ylva Eriksson och CGR Petter Lindeman och till revisorssuppleant återvaldes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör