Förändrade resultatutsikter för verksamhetsåret 2020

11 MARS 2020

Till följd av spridningen av coronaviruset (COVID-19) har verksamhetsförutsättningarna på våra marknader väsentligt försämrats.

Det är ännu för tidigt att kvantifiera inverkan på resultatet, då stor osäkerhet råder kring utvecklingen, och därför gäller inte längre tidigare resultatprognos.

De i samband med publiceringen av bokslutskommunikén för 2019 publicerade resultatutsikterna för 2020 hade följande lydelse:

”Utsikter för hela verksamhetsåret 2020

Vi förväntar oss att passagerarvolymutvecklingen är stabil och att försäljningen per passagerare ökar något. Fastprisavtal för delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2020 motverkar delvis risken för ökade bunkerkostnader. Lönekostnadsutvecklingen bedöms vara moderat. Resultatet för kvartal tre har en avgörande betydelse för årsresultatet.

På Viking Lines marknader råder fortsättningsvis en hård konkurrens, där verksamhetsförutsättningarna påverkas av pressade priser och volymer. Den asiatiska marknadens tillväxt riskerar att avstanna på grund av coronaviruset.

Som helhet bedöms att rörelseresultatet för 2020 kommer att vara i nivå med
rörelseresultatet 2019.”


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör