Femårsöversikt

Koncernen 2016 2017 2018 2019 2020
Omsättning, Meur 510,5 513,6 497,8 496,4 188,8
Rörelseresultat, Meur 13,7 10,0 9,3 17,4 -49,3
– i % av omsättningen 2,7 % 2,0 % 1,9 % 3,5 % -26,1 %
Resultat före skatter, Meur 9,6 6,6 6,5 13,6 -52,9
– i % av omsättningen 1,9 % 1,3 % 1,3 % 2,7 % -28,0 %
           
Avkastning på eget kapital (ROE) 3,6 % 2,4 % 2,4 % 4,7 % -19,7 %
Avkastning på investerat kapital (ROI) 3,6 % 2,9 % 2,9 % 4,8 % -13,8 %
Soliditet 44,1 % 46,2 % 49,4 % 50,7 % 46,4 %
Nettoskuldsättningsgrad (gearing) 35,5 % 36,9 % 28,3 % 28,1 % 62,7 %
           
Bruttoinvesteringar, Meur 15,8 34,7 15,9 29,9 15,0
– i % av omsättningen 3,1 % 6,8 % 3,2 % 6,0 % 7,9 %
           
Personal under året (medeltal) 2 742 2 746 2 671 2 632 1 640
– varav sjöpersonal 2 082 2 086 2 037 2 038 1 243
– varav landpersonal 660 660 634 594 397
           
Löner, Meur 123,6 123,5 121,9 122,2 79,6
           

Avkastning på eget kapital (ROE), % =
(Resultat före skatter – inkomstskatter) / Eget kapital inklusive minoritetsandel (i genomsnitt under året) 

Avkastning på investerat kapital (ROI), % =
(Resultat före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader) / (Balansomslutning – räntefria skulder (i genomsnitt under året))

Soliditet, % =
Eget kapital inklusive minoritetsandel / (Balansomslutning – erhållna förskott)

Nettoskuldsättningsgrad (gearing), % =
(Räntebärande skulder – likvida medel) / Eget kapital inklusive minoritetsandel