Femårsöversikt

Koncernen 2014 2015 2016 2017 2018
Omsättning, Meur 518,3 521,6 510,5 513,6 497,8
Rörelseresultat, Meur 13,7 26,4 13,7 10,0 9,3
– i % av omsättningen 2,6 % 5,1 % 2,7 % 2,0 % 1,9 %
Resultat före skatter, Meur 32,3 23,2 9,6 6,6 6,5
– i % av omsättningen 6,2 % 4,4 % 1,9 % 1,3 % 1,3 %
           
Avkastning på eget kapital (ROE) 15,2 % 8,5 % 3,6 % 2,4 % 2,4 %
Avkastning på investerat kapital (ROI) 9,1 % 6,8 % 3,6 % 2,9 % 2,9 %
Soliditet 40,0 % 42,8 % 44,1 % 46,2 % 49,4 %
Nettoskuldsättningsgrad (gearing) 56,2 % 38,5 % 35,5 % 36,9 % 28,3 %
           
Bruttoinvesteringar, Meur 7,2 10,0 15,8 34,7 15,9
– i % av omsättningen 1,4 % 1,9 % 3,1 % 6,8 % 3,2 %
           
Personal under året (medeltal) 2 797 2 735 2 742 2 746 2 671
– varav sjöpersonal 2 133 2 066 2 082 2 086 2 037
– varav landpersonal 664 669 660 660 634
           
Löner, Meur 125,6 122,7 123,6 123,5 121,9
           

Avkastning på eget kapital (ROE), % =
(Resultat före skatter – inkomstskatter) / Eget kapital inklusive minoritetsandel (i genomsnitt under året) 

Avkastning på investerat kapital (ROI), % =
(Resultat före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader) / (Balansomslutning – räntefria skulder (i genomsnitt under året))

Soliditet, % =
Eget kapital inklusive minoritetsandel / (Balansomslutning – erhållna förskott)

Nettoskuldsättningsgrad (gearing), % =
(Räntebärande skulder – likvida medel) / Eget kapital inklusive minoritetsandel