Femårsöversikt

Koncernen 2013 2014 2015 2016 2017
Omsättning, Meur 549,4 527,4 530,5 519,6 522,7
Rörelseresultat, Meur 34,7 13,7 26,4 13,7 10,0
– i % av omsättningen 6,3 % 2,6 % 5,0 % 2,6 % 1,9 %
Resultat före skatter, Meur 27,7 32,3 23,2 9,6 6,6
– i % av omsättningen 5,0 % 6,1 % 4,4 % 1,8 % 1,3 %
           
Avkastning på eget kapital (ROE) 15,6 % 15,2 % 8,5 % 3,6 % 2,4 %
Avkastning på investerat kapital (ROI) 10,4 % 9,1 % 6,8 % 3,6 % 2,9 %
Soliditet 35,6 % 40,0 % 42,8 % 44,1 % 46,2 %
Nettoskuldsättningsgrad (gearing) 74,1 % 56,2 % 38,5 % 35,5 % 36,9 %
           
Bruttoinvesteringar, Meur 172,3 7,2 10,0 15,8 34,7
– i % av omsättningen 31,4 % 1,4 % 1,9 % 3,0 % 6,6 %
           
Personal under året (medeltal) 3 104 2 797 2 735 2 742 2 746
– varav sjöpersonal 2 407 2 133 2 066 2 082 2 086
– varav landpersonal 697 664 669 660 660
           
Löner, Meur 135,5 125,6 122,7 123,6 123,5
           

Avkastning på eget kapital (ROE), % =
(Resultat före skatter – inkomstskatter) / Eget kapital inklusive minoritetsandel (i genomsnitt under året) 

Avkastning på investerat kapital (ROI), % =
(Resultat före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader) / (Balansomslutning – räntefria skulder (i genomsnitt under året))

Soliditet, % =
Eget kapital inklusive minoritetsandel / (Balansomslutning – erhållna förskott)

Nettoskuldsättningsgrad (gearing), % =
(Räntebärande skulder – likvida medel) / Eget kapital inklusive minoritetsandel