Femårsöversikt

Koncernen 2012 2013 2014 2015 2016
Omsättning, Meur 516,1 549,4 527,4 530,5 519,6
Rörelseresultat, Meur 2,4 34,7 13,7 26,4 13,7
– i % av omsättningen 0,5 % 6,3 % 2,6 % 5,0 % 2,6 %
Resultat före skatter, Meur 1,6 27,7 32,3 23,2 9,6
– i % av omsättningen 0,3 % 5,0 % 6,1 % 4,4 % 1,8 %
           
Avkastning på eget kapital (ROE) 0,6 % 15,6 % 15,2 % 8,5 % 3,6 %
Avkastning på investerat kapital (ROI) 1,3 % 10,4 % 9,1 % 6,8 % 3,6 %
Soliditet 46,2 % 35,6 % 40,0 % 42,8 % 44,1 %
Nettoskuldsättningsgrad (gearing) 22,5 % 74,1 % 56,2 % 38,5 % 35,5 %
           
Bruttoinvesteringar, Meur 49,7 172,3 7,2 10,0 15,8
– i % av omsättningen 9,6 % 31,4 % 1,4 % 1,9 % 3,0 %
           
Personal under året (medeltal) 3 014 3 104 2 797 2 735 2 742
– varav sjöpersonal 2 299 2 407 2 133 2 066 2 084
– varav landpersonal 715 697 664 669 658
           
Löner, Meur 128,2 135,5 125,6 122,7 123,6
           

Avkastning på eget kapital (ROE), % =
(Resultat före skatter – inkomstskatter) / Eget kapital inklusive minoritetsandel (i genomsnitt under året) 

Avkastning på investerat kapital (ROI), % =
(Resultat före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader) / (Balansomslutning – räntefria skulder (i genomsnitt under året))

Soliditet, % =
Eget kapital inklusive minoritetsandel / (Balansomslutning – erhållna förskott)

Nettoskuldsättningsgrad (gearing), % =
(Räntebärande skulder – likvida medel) / Eget kapital inklusive minoritetsandel