Investerarkalender

 

2021

 
18 februari 2021 Bokslutskommuniké januari–december 2020
Vecka 13 2021 Bokslut 2020, elektronisk version
30 april 2021 Verksamhetsöversikt januari–mars 2021
27 maj 2021 Bolagsstämma
26 augusti 2021 Halvårsrapport januari–juni 2021
29 oktober 2021 Verksamhetsöversikt januari–september 2021Stängt fönster

Viking Lines ledning och de personer som tillhör bolagets finansiella rapporteringsgrupp är förbjudna att handla med bolagets finansiella instrument under en stängd period på trettio dagar före offentliggörandet av koncernens finansiella rapporter samt under dagen för offentliggörandet.

 

Aktieägarens rätt att få ett ärende upptaget till behandling vid ordinarie bolagsstämma

I enlighet med 5 kap. 5 § i Aktiebolagslagen samt Rekommendation 2 i Finsk kod för bolagsstyrning Corporate Governance 2020 meddelas härmed att aktieägare ska meddela bolagets styrelse senast den 12 april 2021 om ärende vars uppförande på dagordningen för den ordinarie bolagsstämman 2021 han eller hon yrkar på. Viking Line Abp:s styrelse kan i detta ärende kontaktas genom styrelsens sekreterare Mats Engblom. Begäran inklusive motivering eller förslag till beslut skall skickas skriftligen till adressen mats.engblom@vikingline.com eller Viking Line Abp, Mats Engblom, PB 166, AX-22101 Mariehamn.