Investerarkalender

 

2020

 
13 februari 2020 Bokslutskommuniké januari–december 2019
Vecka 10 2020 Årsberättelse 2019, elektronisk version
Vecka 12 2020 Årsberättelse 2019, tryckt version
23 april 2020 Verksamhetsöversikt januari–mars 2020
13 maj 2020 Bolagsstämma
20 augusti 2020 Halvårsrapport januari–juni 2020
21 oktober 2020 Verksamhetsöversikt januari–september 2020Stängt fönster

Viking Lines ledning och de personer som tillhör bolagets finansiella rapporteringsgrupp är förbjudna att handla med bolagets finansiella instrument under en stängd period på trettio dagar före offentliggörandet av koncernens finansiella rapporter samt under dagen för offentliggörandet.

 

Aktieägarens rätt att få ett ärende upptaget till behandling vid ordinarie bolagsstämma

I enlighet med 5 kap. 5 § i Aktiebolagslagen samt Rekommendation 2 i Finsk kod för bolagsstyrning Corporate Governance 2020 meddelas härmed att aktieägare ska meddela bolagets styrelse senast den 2 mars 2020 om ärende vars uppförande på dagordningen för den ordinarie bolagsstämman 2020 han eller hon yrkar på. Viking Line Abp:s styrelse kan i detta ärende kontaktas genom styrelsens sekreterare Mats Engblom. Begäran inklusive motivering eller förslag till beslut skall skickas skriftligen till adressen mats.engblom@vikingline.com eller Viking Line Abp, Mats Engblom, PB 166, AX-22101 Mariehamn.