Jämlikhetspolicy

Viking Line anser att människor med olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa det innovativa klimat som krävs för långsiktig affärsmässig framgång.

Som ett passagerar- och fraktrederi med verksamhet i flera länder samt med en kundkrets representerande flera olika nationaliteter vet vi att vår framgång är beroende av mångfalden och kompetensen hos våra medarbetare. Med mångfald menar vi på Viking Line de olikheter som gör oss alla unika. Detta innefattar olikheter i ålder, kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion samt även skillnader i fysiska förutsättningar och sätt att tänka och agera. På Viking Line ska vi behandla alla människor med respekt, mänsklighet och värdighet, i enlighet med våra affärsprinciper. Vi strävar efter att uppfattas som en attraktiv och utvecklande arbetsplats.

Vi jobbar därför med att:

  • Arbetsplatser, arbetsmetoder, arbetsorganisation och arbetsförhållanden ordnas så att de lämpar sig för samtliga anställda.
  • Underlätta för alla medarbetare att förena arbete och föräldraskap.
  • Förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier. Vi accepterar inte ett otillbörligt uppträdande som kan kränka de anställdas integritet.
  • Utreda alla fall av diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen och vidta lämpliga åtgärder för att stävja förebygga sådana.
  • Ge alla medarbetare möjligheter till utveckling och utbildning. Alla medarbetare, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller fysiska förutsättningar ska beredas lika möjligheter till utveckling inom ramen för sin kunskap, vilja och förmåga.
  • Aktivt verka för en jämnare könsfördelning inom våra verksamheter. Lediga tjänster ska i så stor utsträckning som möjligt erbjudas både kvinnor och män.
  • Erbjuda alla medarbetare lika lön och villkor på lika grunder.
  • Genom verksamhetsanpassad planering omsätta jämlikhetspolicyn i en fungerande praktik. Chefer med personalansvar på alla nivåer har ansvar för jämlikhetsarbetet, som det beskrivs i lagar och avtal samt i denna policy och anknytande jämlikhetsplaner.

Jan Hanses

VD, Viking Line Abp