Koncernstruktur

Till koncernen hör de helägda dotterbolagen Viking Line Skandinavien AB jämte dotterbolag, Viking Rederi AB, OÜ Viking Line Eesti, Viking Line Finnlandverkehr GmbH och Viking Line Buss Ab.

Viking Lines styrelse

Ben Lundqvist, styrelseordförande
Nils-Erik Eklund
Erik Grönberg
Agneta Karlsson
Dick Lundqvist
Lars G Nordström
Peter Wiklöf

Koncernledning

Jan Hanses                                     
Verkställande direktör

Peter Hellgren
Vice verkställande direktör
Försäljning och marknadsföring

Johanna Boijer-Svahnström
Informationsdirektör
Extern kommunikation till media samt samhällsrelationer

Mats Engblom 
Ekonomidirektör
Ekonomi och Finans

Henrik Grönvik
Direktör
Fartygschef

Ulf Hagström 
Direktör
Marine Operations & Newbuildings

Wilhelm Hård af Segerstad
Direktör
Kommersiell ombordverksamhet

Koncernen

Moderbolaget Viking Line Abp är noterat på NASDAQ Helsingfors sedan den 5 juli 1995. Till koncernen hör de helägda dotterbolagen Viking Line Skandinavien AB jämte dotterbolag, Viking Rederi AB, OÜ Viking Line Eesti, Viking Line Finnlandverkehr GmbH och Viking Line Buss Ab.

Land- och fartygsorganisation

Viking Line koncernens ledning och centrala funktioner är indelade i huvudområdena finans och IT, marknadsföring, personal och juridik, kommersiell ombordverksamhet, marknadsstöd samt Marine Operations och fastigheter, vilka är placerade i Mariehamn.

Som en länk mellan de centrala funktionerna för marknadsföring och kommersiell ombordverksamhet och fartygsorganisationerna finns linjevisa produktgrupper.

Respektive fartygs verksamhet och drift handhas av en fartygsledning bestående av befälhavare, maskinchef och intendent.

Utöver den centrala marknadsföringen i Mariehamn sköts koncernens direkta marknadsföring och tjänsteförmedling i marknadsenheter placerade på Viking Lines hemmamarknader - Finland och Sverige.

Finlandsenheten, som även handhar försäljningen utanför Skandinavien, leds från Helsingfors med boknings- och försäljningskontor i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Tallinn och Lübeck. För Ålandsregionen finns en separat marknadsförings- och försäljningsorganisation i Mariehamn.

Skandinavienenheten leds från Stockholm med boknings- och försäljningskontor i Stockholm.

Fraktförsäljningen leds från Helsingfors med boknings- och försäljningskontor i Helsingfors, Åbo och Tallinn.

Viking Line har egna hamnterminaler i Stockholm och Åbo. I Helsingfors, Mariehamn, Kapellskär och Tallinn upphyrs erforderliga utrymmen för terminalverksamheten.