Koncernstruktur

Till koncernen hör de helägda dotterbolagen Viking Line Skandinavien AB jämte dotterbolag, Viking Rederi AB, OÜ Viking Line Eesti, Viking Line Finnlandverkehr GmbH och Viking Line Buss Ab.

Viking Lines styrelse

Ben Lundqvist, styrelseordförande
Christina Dahlblom
Nils-Erik Eklund
Jakob Johansson
Stefan Lundqvist
Lars G Nordström
Peter Wiklöf

Koncernledning

Jan Hanses                                     
Verkställande direktör

Peter Hellgren
Vice verkställande direktör
Försäljning och marknadsföring

Johanna Boijer-Svahnström
Informationsdirektör
Extern kommunikation till media samt samhällsrelationer

Mats Engblom 
Ekonomidirektör
Ekonomi och Finans

Henrik Grönvik
Direktör
Fartygschef

Ulf Hagström 
Direktör
Marine Operations & Newbuildings

Wilhelm Hård af Segerstad
Direktör
Kommersiell ombordverksamhet

Koncernen

Moderbolaget Viking Line Abp:s aktier är noterade på NASDAQ Helsingfors sedan den 5 juli 1995. Till koncernen hör de helägda dotterbolagen Viking Line Skandinavien AB jämte dotterbolag, Viking Rederi AB, OÜ Viking Line Eesti, Viking Line Finnlandverkehr GmbH och Viking Line Buss Ab.

Land- och fartygsorganisationen

Viking Line arbetar aktivt för att utveckla en plattare organisation med stark koncentration av resultatansvar, resurser och mandat att leda verksamheten nära kunden. I april 2018 infördes en ny resultatdriven organisationsmodell för att effektivisera och optimera verksamheten, där våra sju fartygschefer och deras team ombord har det kommersiella ansvaret för det egna fartyget.

Syftet med den nya organisationen är att möjliggöra ett snabbare beslutsfattande och i högre grad utnyttja kunskapen hos de medarbetare som arbetar närmast kunden. Deras uppdrag är att tillsammans med fartygsledningsgruppen optimera det ekonomiska resultatet för varje avgång. De stöds av marknads- och säljfunktionerna på respektive marknad samt av den operativa ledningsgruppen.

Marknadsavdelningarna i både Sverige och Finland har ökat sitt fokus på kundrelationer, lojalitetsprogram och webbutveckling. En aktiv kommunikation mellan fartygen och landorganisationerna är av stor betydelse, där produktcheferna fungerar som en länk dem emellan och rapporterar åt båda håll.

Genom organisationsförändringen kommer Viking Line att bättre kunna ta tillvara respektive fartygs och linjers unika styrkor och möjligheter. I den nya och plattare organisationen ligger fokus såväl på kostnader och effektivisering, som på engagemang och laginsatser. Genom att utnyttja frontlinjens kunskaper och förmåga att arbeta självständigt kan vi se fram emot nya idéer från alla dem som har direktkontakt med kunden. Målet är att alla, på alla nivåer ska känna sig delaktiga och inspireras till kreativitet och nya idéer.

Koncernens ledning och centrala funktioner är placerade i Mariehamn.

Finlandsenheten, Baltikumenheten och Rysslandsenheten som handhar försäljning och marknadsföring i Finland, Baltikum och Ryssland, leds från Helsingfors med boknings- och försäljningskontor i Helsingfors, Åbo och Tallinn.

Sverigeenheten och Internationella enheten, som handhar försäljning och marknadsföring i Sverige, Tyskland och övriga länder, leds från Stockholm med boknings- och försäljningskontor i Stockholm och Lübeck.

Fraktverksamheten leds från Helsingfors med bokningskontor i Åbo och försäljningskontor i Helsingfors och Tallinn.

Viking Line har egna hamnterminaler i Stockholm och Åbo. I Helsingfors, Mariehamn, Kapellskär och Tallinn upphyrs de nödvändiga utrymmena för terminalverksamheten.