Trygghet & säkerhet

Sjösäkerheten styrs av vår säkerhetspolicy och har högsta prioritet inom Viking Lines verksamhet.

Genom våra ledningssystem ISMC (International Safety Management Code) och ISPS (International Ship & Port Facility Security Code) arbetar vi systematiskt för att identifiera potentiella risksituationer och därmed förhindra olyckor. Vårt mål är att säkerheten hela tiden skall förbättras.

Trygg ombord

Du ska känna dig trygg ombord. En resa med Viking Line ska vara fylld av positiva upplevelser från början till slut. Viking Lines målsättning är att alla passagerare och personal ska känna sig trygga både ombord på våra fartyg och i terminalerna.

Säkerheten ombord

Viking Line sätter alltid säkerheten i första hand. Vi bär ansvaret för både passagerarnas och personalens säkerhet och gör allt för att skapa en trygg resa för varje resenär.

SecurePax (1.1.2019–31.12.2021)

Ökade säkerhetshot i kollektivtrafiken i Europa har lett till att det finns behov att minimera faran i passagerarterminalerna. Att säkra passagerartrafiksäkerheten är särskilt utmanande i kärnhamnarna Åbo och Stockholm. Eftersom ett fartygsanlöp i linjetrafik mellan dessa två hamnar endast tar cirka en timme måste avstigning och ombordstigning av passagerare samt lossning och lastning av fordon utföras utan dröjsmål för att följa fartygens snäva schema. Detta begränsar de tillgängliga alternativen att kontrollera ombordstigande passagerare, fordon och bagage.

SecurePax-projektet kommer att ta itu med utmaningen. Innovativa digitaliserade säkerhets- och ICT-lösningar kommer att implementeras i Viking Lines passagerarterminaler i hamnarna i Åbo och Stockholm.

De viktigaste målen i projektet för Viking Line är:

  • Identifiera utresande passagerare i terminalerna och att utbyta information mellan respektive myndigheter. Detta utförs genom att kartlägga och testa lämpliga tekniska lösningar för digital registrering av passagerare och deras identitet.
  • I samarbete med nationella myndigheter utforska möjligheterna att förhindra ombordstigningen av oönskade personer. För detta ändamål kommer processen och den praktiska tolkningen och implementeringen av ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security) att klargöras.
  • Införa upptäckandet av fripassagerare och farliga föremål i fordon, bagage eller på passagerare. Tillgängliga teknologier kommer att undersökas, passliga lösningar testas och deras tekniska tillämplighet utvärderas.

SecurePax-projektet inför digitaliserade säkerhetstjänster och lösningar som inte tidigare använts i passagerarterminaler för att på lång sikt säkra en hållbar och effektiv sjöfart. De bästa lösningarna och pilotprocesserna kommer efter projektet att implementeras i den nya gemensamma passagerarterminalen i Åbo hamn. Resultaten kommer att delas med maritima aktörer i Europa. Projektet samordnas av Åbo hamn, med Viking Line och Tallink Silja som projektpartners. SecurePax är medfinansierat av Europeiska unionens Fond för ett sammanlänkat Europa (CEF).

EU-CEF_logo_se_812x200.jpg