Säkerheten ombord

Viking Line sätter alltid säkerheten i första hand.

Vi bär ansvaret för både passagerarnas och personalens säkerhet och gör allt för att skapa en trygg resa för varje resenär. Genom våra ledningssystem ISMC (International Safety Management Code) och ISPS (International Ship & Port Facility Security Code) arbetar vi systematiskt för att identifiera potentiella risksituationer och därmed förhindra olyckor. Vårt mål är att säkerheten hela tiden ska förbättras.

Säkerhetsorganisationen ombord

Fartygets befälhavare är huvudansvarig för säkerheten ombord; var och en i besättningen har en egen väl inövad uppgift, ifall något skulle hända. Besättningen är indelad i olika grupper; lednings-, brand-, utrymnings-, livbåts-, sjukvårds-, ordnings-, informations-, "man överbord"-, läckage- och helikoptergrupp. Deltagandet i de regelbundet förekommande säkerhetsövningarna är obligatoriskt för all personal och varje deltagande registreras.

1993 tilldelade Sjöfartsstyrelsen Viking Line som första rederi i Östersjötrafiken IMO´s certifikat för säkerhetsledningssystem. IMO står för International Maritime Organization och är en världsomfattande sjösäkerhetsorganisation underställd FN. IMO´s säkerhetsregler tillämpas i sin helhet av Viking Line.

Säkerhetsorganisationen i land

Även landorganisationen har en beredskap för krissituationer. Olika grupperingar i land hjälper fartygen att vid krissituationer ta hand om passagerare och besättning. Organisationen i land utför sina uppgifter enligt en uppgjord krisberedskapsplan. Vill du läsa om vilka reaktioner som kan uppstå efter att ha varit med om en uppskakande eller traumatisk händelse, så ta gärna del av Finska Röda Korsets broschyr gjord i samarbete med Viking Line.

Modern utrustning och kunskap

A och O för din trygghet är vårt goda sjömanskap som innebär en respekt för havet och en omsorg om din och medpassagerarnas säkerhet samt en vetskap om att besättning, fartyg och utrustning fungerar väl. Tekniken ombord är modern och högklassig. Det finns kontrollpaneler både på kommandobryggan och i maskinkontrollrummet som kontinuerligt ger information om vad som sker ombord; på bildäck, i maskinrum och i övriga utrymmen.  För att öka säkerheten kompletteras den tekniska övervakningen med s.k. dubbelkontroll. Utbildade vakter gör regelbundna ronder ombord på fartyget för att kontrollera att allt står rätt till.

Noggranna kontroller

Säkerhetsutrustningen ombord kontrolleras dagligen. Sjöfartsmyndigheterna besiktar fartyget och kontrollerar fartygets säkerhetsrutiner minst en gång per år. Före varje enskild avgång går fartygsledningen igenom en checklista för att verifiera att fartyget är sjövärdigt. Bland annat kontrolleras att luckor, portar och ramper är ordentligt stängda samt att alla navigationsinstrument fungerar. Under resan sker säkerhetsövervakningen dels via det tekniska övervakningssystemet, dels av vakterna som gör regelbundna ronder. Också lastningen av motorfordon ombord på bildäck är strängt kontrollerad. Bildäcket övervakas kontinuerligt av TV-kameror med monitorer uppe på kommandobryggan och i maskinkontrollrummet. Vistelse på bildäck under resan är av säkerhetsskäl förbjuden.

Eventuell brand ombord

För att upptäcka en eventuell brand så fort som möjligt, har alla fartyg brandövervakningssystem med detektorer i hytter, korridorer, restauranger, kök, på bildäck m.m. som är direktkopplade till kontrollpaneler som ständigt är under uppsikt. Varje fartyg har en egen brandkår och kontinuerliga brandvaktsronder görs över hela fartyget. Det finns också brandposter strategiskt utplacerade överallt ombord. Dessutom finns fasta släckningssystem bl.a. i maskinrum, kök och på bildäck. Varje fartyg har mellan 6 och 10 specialutbildade rökdykare samtidigt ombord. Vid eventuell brand är fartygets släckningsgrupp på plats inom någon minut.

Väl inövade rutiner vid en evakuering

Vid behov av eventuell evakuering av de ombordvarande finns inövade rutiner för varje däck. Däcken är i sin tur uppdelade i sektioner med specialutrustade evakueringsgrupper som skall hjälpa passagerarna till samlingsstationerna. Vid alarm går personalen igenom samtliga hytter för att försäkra sig om att alla kommit ut. Evakueringsdirektiven finns på insidan av varje hyttdörr. Vägen till samlingsstationerna är försedda med gröna, upplysta skyltar. Korridorerna är i golvplanet försedda med självlysande lister respektive efterlysande armaturer. Hissen får aldrig användas i en nödsituation! Larmet ges via det allmänna högtalarsystemet (7 korta + 1 lång) och hörs överallt ombord. Besättningen övar evakueringsåtgärder regelbundet.

Räddningsvästar finns till alla

Det finns fler räddningsvästar ombord än det maximalt tillåtna passagerarantalet. Du behöver således aldrig vara orolig över att västarna inte skulle räcka till. Räddningsvästarna uppfyller alla de krav som ställs av sjöfartsmyndigheterna. Västarna förvaras i samlingsstationens omedelbara närhet. Här finns också räddningsvästar för barn. Besättningen delar ut västarna.

Livbåtar och -flottar

Vid en eventuell evakuering av fartyget ryms samtliga passagerare jämte besättningen i de livbåtar och livflottar som finns ombord. Livbåtarna embarkeras uppe på samlingsstationen och sjösätts med dävert (kran). Livbåtarna manövreras av personalen. Livflottarna å sin sida aktiveras antingen ombord, varvid också embarkeringen sker ombord och sjösättningen sker med kran, eller alternativt i sjön varvid embarkering sker via en s.k. slidebana eller strumpa. Livflottarna innehåller all nödvändig utrustning: vatten, paddlar, belysning, nödraketer, första hjälputrustning.

Anpassning till rådande väderleksförhållanden

Väder och vind påverkar fartygen i viss mån. Med tanke på din och medresenärernas bekvämlighet och säkerhet anpassar vi rutt och fart efter rådande väderleksförhållanden. Stabilisatorerna minimerar gungningstendensen. Då fartygen befinner sig till sjöss är lots- och bunkerportarna alltid låsta. Fartygets säkerhet är viktigare än tidtabellen och vid hårt väder kan försening uppstå.