Viking Line värnar om Östersjön – Finland 100

Östersjön är och kommer alltid att vara av stor betydelse för Finland och Viking Line, både som trafikrutt och som ett område för fritid och rekreation. Dessutom är Åbo och Ålands skärgård viktiga trumfkort för finländsk turism. Jubileumsåret Finland 100 till ära vill Viking Line samla in medel för att skydda och bedriva forskning om Östersjön.

Viking Lines fartyg trafikerar i en känslig havsmiljö. Att värna om Östersjön och skärgårdsnaturen har därför legat Viking Line varmt om hjärtat sedan flera årtionden tillbaka. Det egentliga miljöarbetet inleddes på 1980-talet i samband med att flottan förnyades och utökades.

Utöver medelinsamlingen vill Viking Line under jubileumsåret genom olika insatser och kampanjer lyfta fram sitt omfattande miljöarbete och med sitt exempel sporra andra finländska aktörer på Östersjön och i dess närmiljö – tillsammans kan vi åstadkomma mer.

 • Viking Lines fartyg varken släpper ut avfalls- eller länsvatten i havet. Allt förbrukat vatten pumpas i land.

 • Viking Line från fartygen under år 2015 fört iland till återvinning 19 ton plast, 12 ton aluminium, 2 155 ton använda oljor, 461 ton glasförpackningar, 71 ton metallskrot samt 720 ton förpackningar av papper och kartong.

 • Från Viking Grace, Viking XPRS och Mariella fördes år 2015 iland 1042 ton matavfall till biogastillverkning = 78 000 kubikmeter biogas.

 • Viking Line har genom återvinning skonat vår miljö från mer än 20 875 680 km bilkörning på motorväg.

 • År 2015 användes 95 % av det osorterade avfallet från fartygen till energiåtervinning i sopförbränningsanläggningar.

 • Climeons Ocean Marine är en patenterad teknik som omvandlar varmvatten till elektricitet och därigenom minskar fartygets bränsleförbrukning.

 • För att minska vattenförbrukningen har Viking Line installerat vattenbesparande munstycken i kranar och duschar.

 • Sedan 2014 har Viking Line returnerat 27 300 kg heltäckningsmattor till mattleverantören DESSO för att bli råvara för nya mattor.

 • Mariella och Gabriella har elförsörjning från land då de ligger vid kaj i Stockholm och i Helsingfors. Genom att ta elförsörjning från land minskas utsläppen av luftföroreningar samt buller från motorerna inom dess närområden.

 • År 2016 serverades 6 330 977 koppar ekologiskt och rättvisemärkt kaffe på Viking Lines fartyg.

 • I stället för att använda miljöskadliga bottenfärger borstas Viking Lines fartygs bottnar av dykare flera gånger per år.

 • Plastkassarna som säljs i sjöbutikerna är tillverkade av återvunnet material och en del av intäkterna doneras till två miljöorganisationer.

 • Viking Grace är det första stora passagerarfartyget i världen som drivs med flytande naturgas LNG. Genom att använda LNG reduceras utsläpp av kväve med 85 % och växthusgaser med 15 %. Svavel- och partikelutsläppen är praktiskt taget noll.

 • Undervattensnaturen är den minst utforskade av alla miljöer i Finland och Sverige och att man vet rätt lite om hur havets ekosystem fungerar.

 • Musselbankar, blåstångsbälten och sjögräsängar utgör livsmiljöer för ett stort antal andra arter och tillhandahåller viktiga ekosystemtjänster, såsom syreproduktion, filtrering av vattnet och barnkammare för många fiskarter.

 • Ejdrarnas huvudföda är blåmusslor. I Östersjön blir blåmusslan inte alls lika stor (max 5cm) som på svenska västkusten (15cm!) där havet är mycket saltare än i Östersjön.

 • Mera koldioxid i atmosfären gör att havet blir surare, men då havet blir försurat får musslorna det svårare att bygga sina kalkskal. Det är som om havet lider av osteoporos!

 • Det som daggmasken gör i trädgårdslandet gör havsborstmasken och andra bottenlevande djur i havet... det vill säga de gräver gångar som syresätter bottnen och det är bra för det då binds näringsämnen till bottnen igen.

 • Att plast aldrig förmultnar helt, utan bryts ner till så kallade mikroplastpartiklar som äts i misstag av fiskyngel, musslor och djurplankton med förödande konsekvenser.

 • Ekosystemtjänster är något som vi får alldeles gratis från naturen. Fiske är en ekosystemtjänst, det är också att kunna bada i havet och att njuta av en kajaktur.

 • Där Viking Line trafikerar mellan Finland och Sverige, har Östersjön i medeltal en salthalt på 5 promille jämfört med oceanerna som har en salthalt på 35 promille.

50 000 euro till havsforskningen 

Jubileumsåret Finland 100 kulminerar med att Viking Line donerar 50 000 euro till Tvärminne zoologiska station, som hör till Helsingfors universitet. Stationen är inriktad på havsforskning med särskilt fokus på mångfald, ekosystemets funktion och effekterna av mänsklig aktivitet.

Långsiktigt arbete för miljön 

Under årtionden har vi uppmärksammat bl.a. bränsleförbrukning, avloppsvattenrening, återvinning och utsläpp. Vi har långsiktigt och aktivt utvecklat vårt miljöarbete, så att vi i dag gör mer än vad internationella avtal och nationella lagar kräver. En viktig del av vårt miljöarbete är samarbetet med miljöorganisationer, som fokuserar på att skydda Östersjön