Lagstiftning

Vårt miljöarbete bygger på internationella avtal och nationell lagstiftning. Vi har utvecklat vårt miljöarbete långsiktigt och aktivt så att det nu är mer omfattande än vad som krävs.

Koncernens huvudkontor, dotterbolaget Viking Line Buss Ab och alla fartyg är miljöcertifierade i enlighet med ISO 14001-standarden. Viking Lines organisation och samtliga fartyg är även certifierade i enlighet med ISM-koden (International Safety Management, krav på säkerhet och förebyggande av föroreningar).

Det mest omfattande allmänna miljöskyddsavtalet är MARPOL 73/78 (The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships), som har gjorts upp av den internationella sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime Organization), som lyder under FN.

Interna och externa inspektioner

Genom regelbundna interna och externa inspektioner säkerställer vi att Viking Line uppfyller kraven för miljöcertifieringen.

Klassificeringssällskapet DNV GL gör årligen externa inspektioner av rederiets miljöledningssystem i syfte att kontrollera om målen uppfylls. Tillsynsmyndigheterna för sjöfart i Finland, Sverige och Estland kontrollerar också regelbundet de miljö- och säkerhetsåtgärder som omfattas av ISM-koden.