LNG - flytande naturgas

Vet du detta om LNG?

  • LNG (Liquefied Natural Gas) är naturgas som kylts ned till minus 162 grader. Då har den övergått från gas till vätska och krympt 600 gånger i volym.
  • Naturgas är färglös samt gift- och luktfri. Den används som stadsgas i Helsingfors och Stockholm samt som bränsle i fordon. På Sveriges vägar rullar omkring 35 000 bilar som drivs med biogas och naturgas.
  • Inom petrokemisk industri är naturgas en viktig råvara vid tillverkning av saftflaskor, leksaker, tvättmedel, plastgolv, mediciner etc. Även livsmedels- och stålindustrin använder den.
  • Naturgas är ett fossilt bränsle som vid förbränning släpper ut cirka 15 procent mindre koldioxid än olja gör. Gasen brinner med ren låga utan att släppa ut vare sig stoft eller sot. Den är svavelfri och har låga utsläpp av kväveoxider.
  • I dag står naturgas för ungefär 25 procent av Europas energiförsörjning. Europeiska kommissionen lyfter i ”Energy Roadmap 2050” fram naturgasen som avgörande för energiomställningen fram till år 2050.
  • Gasen är relativt svårantändlig. Regelverket för fartyg bygger på att LNG skall vara ett minst lika säkert bränsle som olja.
  • LNG-tankarna på vårt nya fartyg är placerade utomhus på däcket i aktern. Om gasen kommer i kontakt med luft stiger den upp, eftersom den är lättare, och ventileras på så sätt bort. I nedkyld form är trycket i tank- och rörsystemen mycket lågt. Rören är dubbelmantlade vilket betyder att ingen gas släpps ut vid eventuellt läckage. Fartygets heltäckande gasdetektorsystem stänger dessutom av systemet om en läcka skulle uppstå.
  • Viking Lines nya fartyg blir det första i Östersjön – och det första stora passagerarfartyget i världen – som drivs med LNG. Många rederier kommer med stor sannolikhet att följa efter tack vare de miljömässiga fördelarna.