Miljöpolicy

Viking Line är verksam i ett känsligt havsområde. Därför jobbar rederiet varje dag för att Östersjön och dess värdefulla skärgård bevaras även för kommande generationer.

Sedan länge har Viking Line ställt krav på mer miljöanpassad teknik, genomfört bränsle besparingsprogram och introducerat nya miljöanpassade koncept ombord. Avsikten är att miljöarbetet skall vara en naturlig del i det dagliga arbetet och ständigt utvecklas. Tack vare ett långsiktigt och aktivt engagemang har rederiet utvecklat ett miljöarbete som idag sträck er sig längre än vad regelverken kräver.

I en viktig del i miljöarbetet är en miljöanpassad hantering av verksamhetens restprodukter. Övriga mål är att förebygga uppkomsten av föroreningar för att minska verksamhetens miljöpåverkan på Östersjön. Detta uppnår vi genom att minska utsläpp till hav och luft och optimera råvaruanvändningen. Vi skall även öka återvinning och återanvändning för att reducera avfallsmängden. Allt avfall tas i land och sedan flera årtionden lämnas allt avfallsvatten i hamnarna till kommunala vattenreningsverk.

Viking Line deltar aktivt i arbetet för att rädda Östersjön genom att understödja och samarbeta med olika miljöorganisationer.

Vår verksamhet skall på detta sätt visa hänsyn till skärgården och till den marina miljö våra fartyg färdas igenom.

JAN HANSES

VD