Utsläpp och restprodukter

En viktig del av Viking Lines miljöarbete är vår strävan efter att minska utsläppen och miljöeffekterna på många olika sätt.

Detta gör vi genom att:

  • minska energiförbrukningen och minimera utsläppen i luften.
  • se till att Viking Lines fartyg inte släpper ut avlopps- eller slagvatten som innehåller kväve, fosfor eller olja i havet.
  • transportera allt avfall som uppstår ombord på våra fartyg i land så att det kan återvinnas, återanvändas, brännas, deponeras, komposteras eller tas om hand på annat sätt.
  • förbjuda att giftig bottenfärg används på våra fartyg.

Återvinning

Återvinning sparar naturresurser, och genom ökad återvinning kan vi minska vår klimatpåverkan. Återvinning av material kräver mycket mindre energi än framställning av nytt material. Kretsloppstänkande är klimatsmart. Mer information om hur Viking Line återvinner resurser.

Återvunnet från fartygen 2020

143 ton glasförpackningar. När återvunnet glas smälts till nytt glas förbrukas 20 %
mindre energi än när man utgår från råvarorna sand, soda och kalk. Glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.

84 ton metallskrot. Återvinning av stål, som används i exempelvis konservburkar, sparar 75 % energi jämfört med produktion från järnmalm.

226 ton papper och kartong. Återvinningen av papper och kartong medför att vi inte behöver fälla så många nya träd. Ett ton returpapper motsvarar ungefär 14 träd. Papper kan återvinnas omkring sju gånger.