Återvinning

Genom att återvinna material kan man spara naturresurser och därmed skapa en hållbar utveckling.

Under 2020 har det från Viking XPRS, Viking Grace och Mariella förts i land till biogastillverkning 470 ton matavfall som ger 35 230 kubikmeter biogas, vilket motsvarar 39 800 liter bensin. Biogasproduktionen varken ökar koldioxidhalten i atmosfären eller förvärrar växthuseffekten. Därför brukar biogas kallas koldioxidneutralt.

Sedan 2014 har närmare 93 000 kg heltäckningsmattor returnerats från rederiets fartyg till mattleverantören Tarkett. Den franska mattillverkaren har lanserat ett banbrytande projekt för att återanvända begagnade mattor från sina företagskunder. Mattorna samlas in vid slutet av sin livslängd och upparbetas till råvara för nya mattor. Genom denna återvinning och nya tillverkningsmetoder kan man närma sig ett slutet kretslopp i verksamheten.

Sedan sommaren 2016 har det på fartygen insamlats 32 000 kg förpackningsplast, som återanvänts i tillverkningen av plastpåsar till butikerna ombord.

Nyckeltal

VIKING LINES FARTYG 2020 2019 2018
Volymer      
Passagerare 1 927 302 6 300 480 6 411 537
Personbilar 356 809 714 006 704 799
Fraktenheter 125 693 133 940 128 549
Totaldistans (tkm) 802 1 159 1 140

Resursförbrukning

Olja (ton) 51 698 76 210 76 460
Smörjolja (m³) 398 737 737
Urea (m³) 240* 240* 291
Färskvatten (m³) 125 663 309 922 318 629
LNG (ton) 14 609 15 058 14 776
Utsläpp (ton)
Kväveoxider (NOx) 2 532** 3 413** 3 100
Svaveloxider (SOx) 93** 137** 72
Koldioxid (CO2) 203 074 281 562 284 400
Restprodukter (ton)
Fast avfall till förbränning 1 065 2 948 2 956
Avfall till deponi 67 125 98
Avfall till återvinning 464 1 396 1 317
Bioavfall 470 1 199 1 314
Farligt avfall 36 41 77
Avfallsvatten iland (m³)   
Grå- och svartvatten 120 717 280 576 286 836
Länsvatten 7 148 9 725 8 520
       
Avfallsolja (m³)  977 1 462 1 402

* Räknat i ton
** Beräkningsmodell ändrad till The Shipping KPI Standard V3.0.

VIKING LINE BUSS AB 2020 2019 2018
Antal körda kilometer 681 084 786 943 793 385
Förbrukad mängd diesel (liter) 196 870 244 916 250 759
Vattenförbrukning (m³) 325 328 345
Garagets elförbrukning (kWh) 67 935 64 537 63 712