Återvinning

Genom att återvinna material kan man spara naturresurser och därmed skapa en hållbar utveckling.

Under 2018 har det från Viking XPRS, Viking Grace och Mariella förts i land till biogastillverkning 1 314 ton matavfall som ger 98 550 kubikmeter biogas, vilket motsvarar 111 300 liter bensin. Biogasproduktionen varken ökar koldioxidhalten i atmosfären eller förvärrar växthuseffekten. Därför brukar biogas kallas koldioxidneutralt.

Sedan 2014 har närmare 85 000 kg heltäckningsmattor returnerats från rederiets fartyg till mattleverantören Desso. Den holländska mattillverkaren har lanserat ett banbrytande projekt för att återanvända begagnade mattor från sina företagskunder. Mattorna samlas in vid slutet av sin livslängd och upparbetas till råvara för nya mattor. Genom denna återvinning och nya tillverkningsmetoder kan man närma sig ett slutet kretslopp i verksamheten.

Sedan sommaren 2016 har det på fartygen insamlats 24 000 kg förpackningsplast, som återanvänts i tillverkningen av plastpåsar till butikerna ombord.

Nyckeltal

VIKING LINES FARTYG 2018 2017 2016
Volymer      
Passagerare 6 411 537 6 881 149 6 502 191
Personbilar 704 799 762 253 682 194
Fraktenheter 128 549 127 668 131 918
Totaldistans (tkm) 1 140 1 135 1 130
Resursförbrukning
Olja (ton) 76 460 77 676 79 709
Smörjolja (m³) 737 747 648
Urea (m³) 291 289 446
Färskvatten (m³) 318 629 324 874 327 059
LNG (ton) 14 776 15 172 14 960
Utsläpp (ton)
Kväveoxider (NOx) 3 100 3 175 3 230
Svaveloxider (SOx) 72 73 75
Koldioxid (CO2) 284 400 287 204 289 508
Restprodukter (ton)
Fast avfall till förbränning 2 956 3 025 2 959
Avfall till deponi 98 165 143
Avfall till återvinning  1 317 1 434 1 491
Bioavfall 1 314 1 141 1 022
Farligt avfall 77 55 55
Avfallsvatten iland (m³)   
Grå- och svartvatten 286 836 293 576 292 528
Länsvatten 8 520 8 349 7 795
       
Avfallsolja (m³)  1 402 1 775 1 943

Viking FSTR, som chartrades under perioden 10.4–16.10.2017, ingår inte i ovanstående siffror.

VIKING LINE BUSS AB 2018 2017 2016
Antal körda kilometer 793 385 787 475 781 892
Förbrukad mängd diesel (liter) 250 759 247 441 247 152
Vattenförbrukning (m³) 345 351 377
Garagets elförbrukning (kWh) 63 712 60 038 61 756