Minimering av energiförbrukning och utsläpp i luften

Viking Grace drivs av helt svavelfri flytande naturgas (Liquefied Natural Gas, LNG). Viking Lines övriga fartyg drivs av dieselolja som innehåller under 0,1 viktprocent svavel i enlighet med svaveldirektiven.

Rederiet har ett internt program för att minska avgasutsläppen. Inom ramen för detta program utvecklar fartygens driftpersonal och rederiets tekniska avdelning nya sätt att köra fartygen på ett bränsleeffektivt sätt.

M/S Mariella och M/S Gabriella får sin elektricitet från land när de ligger i hamn i Helsingfors eller Stockholm över dagen. På så sätt minskar man utsläppen i luften och motorbullret i hamnarna.

Viking Line har satsat på att minska utsläppen av kväveoxid. På två fartyg används olika tekniska lösningar för att minska utsläppen. Viking Cinderella är utrustad med katalysatorer och Mariella med Humid Air Motor-teknik (HAM). 

Humid Air Motor (HAM)

HAM är en världsunik metod som minskar utsläppen av kväveoxider genom att sänka motorernas förbränningstemperatur. Temperaturen sänks genom att man lägger till förångat havsvatten i förbränningsprocessen.

Selective catalytic reduction (SCR)

är en process genom vilken kväveoxider omvandlas till ren kvävgas och vattenånga. I fartygens katalysatorer använder man normalt flytande urea som tillsatsämne (förbrukningen av urea är ca 15 g/kWh).


Världsunik och miljöpionjär

M/S Viking Grace använder flytande naturgas LNG som bränslealternativ och har ett helt nytt energiåtervinningssystem, där spillvärme från fartygets motorer omvandlas till ren och utsläppsfri el som utnyttjas ombord