Uppförandekod

Viking Line strävar efter att agera ansvarsfullt i de länder och de sammanhang där koncernen är verksam. Det betyder bland annat att Viking Line alltid ska förknippas med respekt för mänskliga rättigheter, likaberättigande, goda arbetsvillkor, social hänsyn och ett hållbart miljöarbete. Därför förväntas alla anställda inom Viking Line att efterleva dessa regler. Visionen är att Viking Line ska värdesättas för sin verksamhet av våra kunder, medarbetare, aktieägare och intressenter.

Vid misstanke om att en anställd eller en kund bryter mot lagen ska man som anställd omedelbart rapportera om detta till sin närmaste chef. Tagande eller givande av muta är strängt förbjudet i alla affärstransaktioner med både privat- och offentligrättsliga samarbetspartners.

Viking-koncernens medarbetare ska alltid undvika handlingar eller beteenden som kan äventyra, skada eller hota Viking Lines varumärke. I vår verksamhet visar vi våra kunder vänlighet, respekt och omtanke i alla situationer. Genom vårt goda värdskap bjuder vi på upplevelser som ger leenden och minnen. Fokus ligger på följande selektiva kvalitetsområden; vänligt bemötande, helt och rent, god mat, trygghet och ordning, bra underhållning och attraktiv shopping.

Viking Lines utgångspunkt är alla människors lika värde och ingen som arbetar inom koncernen får diskrimineras på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder, politisk åsikt eller civilstånd. Vi godtar inte heller fysiska, psykiska, verbala eller sexuella trakasserier.

Kommunikation om Viking Line ska bedrivas på hög professionell nivå. Enskilda medarbetare får inte utan ledningens godkännande uttala sig om Viking Lines affärer för media, investerare, finans- eller branschanalytiker eller i sociala medier.

Många av Viking Lines medarbetare är aktiva privat på Facebook, Instagram, Twitter, diskussionsforum, bloggar och andra sociala medier. Som Viking Line-anställd har man självklart rätt att framföra sin åsikt men gränserna mellan offentligt, privat, personligt och professionellt kan dock vara oklara. Man bör därför vara medveten om att det man skriver privat kan inverka även på företaget. Man bör därför använda en god ton, respekt och gott omdöme när man använder sociala medier.

Eftersom du är en del av säkerhetsorganisationen, är det nolltolerans gällande alkohol, droger och andra rusningsmedel. När du skriver arbetsavtal undertecknar du även ett kontrakt som intygar att du tagit del av Viking Lines alkohol- och drogpolicy.